Pravila nagradne igre »SOLA ROAD TRIP«

 

 

  1. člen

 

Organizator nagradne igre »SOLA ROAD TRIP« je v imenu Pivovarne Union d. d. podjetje Relidea d. o. o., Levstikova ulica 3, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem Facebook.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije  z izjemo zaposlenih pri organizatorju nagradne igre

Nagradna igra poteka na Facebook profilu Sola od 20. 5. do vključno 20. 6. 2015 do polnoči.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

 

  1. člen

 

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil:

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila. Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini.

 

 

  1. člen

 

Sodelovanje v nagradni igri poteka na Facebook profilu Sola, kjer ima vsak sodelujoči možnost, da v čim krajšem času pravilno odgovori na čim več vprašanj (s klikom izbere pravi odgovor) in se kot eden od 200 najboljših (top) igralcev uvrsti v žrebanje za nagrade, ob dodatnem pogoju, da je vpisal v obrazec svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, pošta in kraj, e-mail naslov).  

Šteje se, da se sodelujoči z vstopom v aplikacijo in s sodelovanjem, strinjajo z vsemi pogoji te nagradne igre.

 

  1. člen

 

Žreb se bo izvedel 22. 6. 2015, ob 10. uri na sedežu organizatorja nagradne igre s pomočjo računalniškega programa, ki vsem sodelujočim omogoča enake možnosti izžrebanja.

Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija.

O nagradnem žrebanju se bo vodil zapisnik, ki vsebuje podatke o:

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje neomejeno, vendar lahko prejme le eno nagrado.

 

 

  1. člen

 

Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni naslednji dan po žrebanju (23. 6. 2015) na spletni strani www.sola.si in Facebook profilu Sola. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (ime in priimek, kraj bivanja) na omenjenih spletnih straneh. 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

Organizator nagradne igre izžrebance, ki prejmejo nagrade, o žrebu in izročitvi nagrade obvesti preko v kontaktnem obrazcu posredovane elektronske pošte.

 

 

  1. člen

 

Vrednost glavne nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu z 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku. Zaradi navedenega je izžrebanec glavne nagrade organizatorju nagradne igre dolžan v roku 7 dni od dneva prejema obvestila o izžrebanju posredovati osebne podatke in fotokopijo davčne številke z navedbo izpostavo DURS na elektronski naslov info@relidea.com ali priporočeno na poštni naslov Relidea d. o. o., Levstikova ulica 3, 3000 Celje, s pripisom »za nagradno igroSOLA ROAD TRIP«. Bruto dohodek se všteva v letno davčno osnovo nagrajenca.

Vrednosti ostalih nagrad (Sola majice in torbe) ne predstavljajo doseženi dohodek (davčno osnovo), zato tem nagrajencem ni potrebno posredovati fotokopij davčnih številk z izpostavo. Bruto dohodek se ne všteva v letno davčno osnovo nagrajenca.

V kolikor nagrajenci ne posredujejo svojih podatkov pravočasno oz. zavrnejo izročitev nagrade ali ne podpišejo potrdila o izročitvi nagrade, se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti.

 

 

  1. člen

 

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov Relidea d. o. o., Levstikova ulica 3, 3000 Celje. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen.

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji sodelovanja sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave nagrajencev na Facebook profilu Sola in www.sola.si.

Sodelovanje v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da Relidea d. o. o. hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja izključno za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo Relidea d. o. o. skrbno varovala in uporabljala v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredovala tretjim osebam.

Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki, fotokopija davčne številke) se bo hranila skladno z ZVOP- 1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki uničijo.

 

 

  1. člen

 

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko pooblasti odvetnika. Morebitne napake pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Organizator si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta, kjer je objavljena nagradna naloga, le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna.

Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Postopki ali storitve, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu, niso dovoljeni. Organizator bo zoper vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Organizator nagradne igre si v primeru spremenjenih okoliščin pridržuje pravico do dopolnitev in  sprememb pogojev nagradne igre. O vseh morebitnih dopolnitvah in spremembah bodo sodelujoči v nagradni igri obveščeni na povezavi www.sola.si in Facebook profilu Sola.

 

 

  1. člen

 

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Celju.

 

 

Celje, 20. 5. 2015

 

 

Relidea d. o. o.