Pravila nagradne igre »ZADENI KOT PRAVI RIS!«

 

Organizator nagradne igre ZADENI KOT PRAVI RIS! je v imenu Pivovarne Union d. d. podjetje Relidea d.o. o., Levstikova ulica 3, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka v sodelovanju s podjetjem Engrotuš d. o. o. (v delu, ki se nanaša na enega od možnih načinov sodelovanja).

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije.

Nagradna igra poteka v vseh trgovinah in franšizah Tuš ter Facebook profilu Sola od 29. 4. do vključno 14. 5. 2015 do polnoči.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil:

  1. 1x 500 EUR,
  2. 200x Sola očala (1 € +DDV/kos),
  3. 50x Sola majica (3 € + DDV/kos)
  4. 50x majica Hokejske zveze Slovenija (10 €+ DDV/kos)
  5. 5x hokejski dres Kopitar in Muršak (27 €+ DDV/kos)

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila. Nagrad ni mogoče

prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na 2 načina:

1. Z zbiranjem nakupov pijač Sola isošport v trgovinah in franšizah Tuš.

Član Tuš kluba avtomatsko sodeluje v nagradni igri z vsakim nakupom pijače Sola isošport. Vsak nakup pijače, ne glede na vrednost, se prišteje na Tuš klub kartico, član Tuš kluba pa se avtomatsko zavede kot sodelujoč v nagradni igri. Imetniki Tuš klub kartice lahko nakup pijač Sola isošport v času trajanja nagradne igre preverijo na računu.

2. S pravilno rešitvijo nagradne naloge na Sola Facebook profilu, kjer ima vsak sodelujoči možnost, da s  sadeži napolni čim več Sola isošport plastenk in se uvrsti v žrebanje za nagrade, ob dodatnem pogoju, da je vpisal v obrazec svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, pošta in kraj, e-mail naslov).

Žreb se bo izvedel 18. 5. 2015, ob 10. uri na sedežu podjetja Engrotuš d. o. o., ki je upravljavec osebnih podatkov članov Tuš kluba s pomočjo računalniškega programa, ki vsem sodelujočim omogoča enake možnosti izžrebanja.

Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi 1 predstavnika organizatorja nagradne igre, 1 predstavnika Engrotuš d. o. o. in 1 predstavnika Pivovarne Union d. d..

  1. O nagradnem žrebanju se bo vodil zapisnik, ki vsebuje podatke o:
  2. datumu, uri in kraju žrebanja,
  3. prisotnih osebah,
  4. poteku žrebanja (število in seznam sodelujočih v nagradni igri, izžrebane številke),
  5. podatki o nagrajencih (ime, priimek, e-mail in poštni naslov nagrajencev).

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje neomejeno, vendar lahko prejme le eno nagrado.

Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni naslednji dan po žrebanju (19. 5. 2015) na spletni strani www.sola.si in http://www.tus.si/nagradne-igre. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajoz javno objavo njihovih podatkov (ime in priimek, kraj bivanja) na omenjenih spletnih straneh.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

Organizator nagradne igre izžrebance, ki prejmejo nagrade, o žrebu in izročitvi nagrade obvesti preko elektronske pošte. V kolikor nagrajenec nima elektronskega naslova, ga organizator obvesti preko navadne pošte oziroma preko kontaktov, ki jih sodelujoči posredujejo pri sodelovanju v nagradni igri.

Organizator nagradne igre podatke pridobi s strani upravljavca zbirke osebnih podatkov članov Tuš kluba, Engrotuš d. o. o., pri čemer pa organizator podatkov ne bo uporabljal v svojem imenu in za svoj račun, ter deluje le kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov in jih obdeluje le za namen obveščanja o prejemu nagrade.

Vrednost glavne nagrade 500 EUR predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu z 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku. Zaradi navedenega je izžrebanec glavne nagrade organizatorju nagradne igre dolžan v roku 7 dni od dneva prejema obvestila o izžrebanju posredovati osebne podatke in fotokopijo davčne številke z navedbo izpostavo DURS na elektronski naslov info@relidea.com ali priporočeno na poštni naslov Relidea d. o. o., Levstikova ulica 3, 3000 Celje, s pripisom »za nagradno igro ZADENI KOT PRAVI RIS!«. Bruto dohodek se všteva v letno davčno osnovo Vrednosti ostalih nagrad (Sola majice, Sola očala, hokejski dresi in majice Hokejske zveze Slovenija) ne predstavljajo doseženi dohodek (davčno osnovo), zato tem nagrajencem ni potrebno posredovati fotokopij davčnih številk z izpostavo. Bruto dohodek se ne všteva v letno davčno osnovo nagrajenca.

V kolikor nagrajenci ne posredujejo svojih podatkov pravočasno oz. zavrnejo izročitev nagrade ali ne podpišejo potrdila o izročitvi nagrade, se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti.

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov Relidea d. o. o., Levstikova ulica 3, 3000 Celje. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov članov Tuš kluba je Engrotuš d.o.o., ki vodi in obdeluje podatke članov Tuš kluba. Engrotuš d. o. o. se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval organizatorju nagradne igre (razen v primeru opredeljenem v 5. členu) ter Pivovarni Union in jih bo obdeloval le skladno z nameni in v obsegu določenem v soglasju, ki ga je član Tuš kluba podal ob včlanitvi.

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.

Sodelovanje v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da Relidea d. o. o. hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja izključno za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo Relidea d. o. o. skrbno varovala in uporabljala v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredovala tretjim osebam.

Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade, fotokopija davčne številke) se bo hranila skladno z ZVOP- 1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki uničijo.

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija v sestavi 1 predstavnika organizatorja nagradne igre, 1 predstavnika podjetja Engrotuš d. o. o. in 1 predstavnika Pivovarne Union d. d., ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko pooblasti odvetnika.

Morebitne napake pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Organizator si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta, kjer je objavljena nagradna naloga, le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna.

Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Postopki ali storitve, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu, niso dovoljeni.

Organizator bo zoper vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Organizator nagradne igre si v primeru spremenjenih okoliščin pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre. O vseh morebitnih dopolnitvah in spremembah bodo sodelujoči v nagradni igri obveščeni na povezavi www.sola.si/zadeni-kot-pravi-ris kot tudi na prodajnih mestih Tuš trgovin in franšiz, kjer se oglašuje nagradna igra.

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v

Celje, 29. 4. 2015

Relidea d. o. o.